Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Sinh viên
Kỹ năng mềm
chudenamhoc_new
Kỹ năng xây dựng kế hoạch (Planning Skills)
Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến