Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
TRUNG TÂM KẾT NỐI DOANH NGHIỆP VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
Cơ cấu tổ chức
chudenamhoc_new
Cơ cấu tổ chức
01-06-2023

A. LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

1. Giám đốc Trung tâm

 PGS.TS. Lê Đình Vũ

Thông tin liên hệ:

Nhiệm vụ:

-     Điều hành hoạt động của Trung tâm;

-     Phân công nhiệm vụ, kiểm tra, đôn đốc công việc của nhân viên;

-     Lập kế hoạch hoạt động, giám sát, đánh giá tiến độ thực hiện;

-     Duyệt ban hành các tài liệu, quy trình, biểu mẫu cho Trung tâm;

-      Ký kết hợp tác doanh nghiệp.

2. Phó Giám đốc Trung tâm

 ThS. Nguyễn Thị Châu

   Thông tin liên hệ:

       Email: ntchau@iuh.edu.vn

       ĐT: 028 3894 0390 - 812 

    Nhiệm vụ:

   -    Phụ trách các hoạt động đào tạo Kỹ năng mềm

-    Tham gia giảng dạy kỹ năng mềm cho sinh viên

      -    Phụ trách công việc quản lý trung tâm khi được giám đốc TT ủy quyền.

B. GIẢNG VIÊN

1.  ThS. Đỗ Thị Hồng Hạnh    

  Thông tin liên hệ:

     Email: dothihonghanh@iuh.edu.vn​  

     ĐT: 028 3985 5789    

 Nhiệm vụ: 

-    Tham gia giảng dạy Kỹ năng mềm toàn thời gian;

-   Thực hiện những công việc đột xuất được giao.

2. ThS.  Mai Thị Hiền

  Thông tin liên hệ:

          Email: maithihien@iuh.edu.vn

          ĐT: 028 3985 5789 

  Nhiệm vụ:

     -    Phụ trách phần mềm xác nhận giờ phục vụ cộng đồng .

-    Phụ trách hoạt động Công đoàn của Trung tâm

-    Tham gia giảng dạy kỹ năng mềm.

      -    Quản trị Website Trung tâm

      -   Thực hiện những công việc đột xuất được giao.

3. ThS. Lâm Thị Kiều My  

      Tng tin liên hệ:

      Email: lamthikieumy@iuh.edu.vn 

      ĐT: 028 3985 5789

    Nhiệm vụ:

 -    Phụ trách các hoạt động liên quan đến văn thư - lưu trữ, công văn đến/đi, báo cáo;

-    Quản lý Phần mềm Khảo sát sinh viên tốt nghiệp;

-    Quản lý Phần mềm Cựu sinh viên

-    Thực thiện thanh toán hồ sơ học bổng và hồ sơ khác của Trung tâm;

-    Hỗ trợ tổ chức hội thảo doanh nghiệp, sự kiện của Trung tâm.

-   Thực hiện những công việc đột xuất được giao.

4.   ThS. Vũ Thị Kiều Anh 

 Thông tin liên hệ:

       Email: vuthikieuanh@iuh.edu.vn 

       ĐT: 028 3985 5789        

  Nhiệm vụ:

-    Tham gia giảng dạy Kỹ năng mền toàn thời gian;

                                    -    Thực hiện những công việc đột xuất được giao.

5. ThS.  Ninh Phú Giang

        Thông tin liên hệ:

        Email: ninhphugiang@iuh.edu.vn

         ĐT: 028 3985 5789    

  Nhiệm vụ:

-    Phụ trách hoạt động Đào tạo các khóa ngắn hạn cho sinh viên, cựu sinh viên và doanh nghiệp;

-    Giới thiệu sinh viên đi làm việc tại nước ngoài

-    Giảng dạy kỹ năng mềm cho sinh viên;

-  Thực hiện những công việc đột xuất được giao.       

6. ThS. Lưu Thị Vân 

  Thông tin liên hệ:

    Email: luuthivan@iuh.edu.vn

    ĐT: 028 3985 5789   - Di động + Zalo ECC: 0906 620 858 

     Nhiệm vụ:

  -    Phụ trách hoạt động kết nối doanh nghiệp và tìm kiếm việc làm, thực tập/ kiến tập

   -    Quản lý email, zalo, Messenger của Trung tâm;

   -    Quản trị Chuyên trang việc làm của Trung tâm;

   -    Phụ trách hội thảo, ngày hội việc làm;

   -    Quản trị fanpage, group việc làm IUH;

   -   Thực hiện những công việc đột xuất được giao.

7. Chuyên viên. Đặng Thị Thu Dung

  Thông tin liên hệ:

       Email: dangthithudung@iuh.edu.vn

       ĐT: 028 3985 5789

   Nhiệm vụ:

  -     Phụ trách công tác giáo vụ đào tạo Kỹ năng mềm;

  -     Phụ trách hoạt động 5S của Trung tâm.

 

 

Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến