Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Sinh viên
Cơ cấu tổ chức
chudenamhoc_new
Cơ cấu tổ chức
26-05-2017

A. LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

1. Giám đốc Trung tâm

 TS. Lê Đình Vũ

Thông tin liên hệ:

Nhiệm vụ:

-     Điều hành hoạt động của Trung tâm;

-     Phân công nhiệm vụ, kiểm tra, đôn đốc công việc của nhân viên;

-     Lập kế hoạch hoạt động, giám sát, đánh giá tiến độ thực hiện;

-     Duyệt ban hành các tài liệu, quy trình, biểu mẫu cho Trung tâm;

-      Ký kết hợp tác doanh nghiệp.

2. Phó Giám đốc Trung tâm

 ThS. Nguyễn Thị Châu

   Thông tin liên hệ:

       Email: ntchau@iuh.edu.vn

       ĐT: 028 3894 0390 - 812 

    Nhiệm vụ:

   -     Tư vấn về học vụ, sức khỏe học đường, tuyển sinh, hướng nghiệp;

   -        Phụ trách các công tác đào tạo Kỹ năng mềm

                               -      Giảng dạy kỹ năng mềm.

 

B. GIẢNG VIÊN

1.  ThS. Đỗ Thị Hồng Hạnh    

  Thông tin liên hệ:

     Email: dothihonghanh@iuh.edu.vn​  

     ĐT: 028 3985 5789    

 Nhiệm vụ: 

   -     Quản lý Website Trung tâm;

  -     Tư vấn về tâm lý, học vụ, sức khỏe học đường, tuyển sinh, hướng nghiệp

                              -     Giảng dạy kỹ năng mềm.

2. ThS.  Mai Thị Hiền

  Thông tin liên hệ:

          Email: maithihien@iuh.edu.vn

          ĐT: 028 3985 5789

  Nhiệm vụ:

      -     Hỗ trợ các hoạt động kết nối doanh nghiệp;

       -     Quản lý tài sản của Trung tâm;

                                -     Giảng dạy kỹ năng mềm.

3. ThS. Lâm Thị Kiều My   

                                      Tng tin liên hệ:

               Email: lamthikieumy@iuh.edu.vn 

               ĐT: 028 3985 5789

    Nhiệm vụ:

 -     Phụ trách các hoạt động liên quan đến văn thư - lưu trữ, công văn đến/đi

-    Hỗ trợ hồ sơ đào tạo kỹ năng mềm và các khóa đào tạo ngắn hạn; 

 -     Quản lý phần mềm và báo cáo khảo sát sinh viên tốt nghiệp

 -     Hỗ trợ hoạt động của Trung tâm LKIC.

4.   ThS. Vũ Thị Kiều Anh 

 Thông tin liên hệ:

       Email: vuthikieuanh@iuh.edu.vn 

       ĐT: 028 3985 5789        Di động + Zalo: 0906 620 858

  Nhiệm vụ:

  -  Tư vấn về học vụ, sức khỏe, học đường, hướng nghiệp;

                                      -  Giảng dạy Kỹ năng mềm.

5. ThS.  Ninh Phú Giang

        Thông tin liên hệ:

        Email: ninhphugiang@iuh.edu.vn

         ĐT: 028 3985 5789    

  Nhiệm vụ:

 -     Quản lý Chuyên trang việc làm của Trung tâm

 -     Quản trị fanpage, group việc làm IUH_Trung tâm Tư vấn & Hỗ trợ   sinh viên; đăng tin tuyển dụng trên zalo của Trung tâm;

 -     Phụ trách hoạt động kết nối doanh nghiệp và tìm kiếm việc làm, thực tập/ kiến tập cho sinh viên;

                             -     Tổ chức hội thảo, hội chợ việc làm;

                             -      Giảng dạy kỹ năng mềm.

 

6. Chuyên viên. Đặng Thị Thu Dung

  Thông tin liên hệ:

       Email: dangthithudung@iuh.edu.vn

       ĐT: 028 3985 5789

   Nhiệm vụ:

 -     Phụ trách công tác giáo vụ đào tạo Kỹ năng mềm;

 -      Phụ trách hoạt động 5S của Trung tâm.

Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến