Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Sinh viên
Hỗ trợ sinh viên
chudenamhoc_new
Thông báo thực hiện khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp
14-06-2019

Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong thời kỳ hội nhập với khu vực và thế giới; Kết nối doanh nghiệp, kịp thời hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho sinh viên tốt nghiệp theo đúng chuyên ngành đào tạo và phù hợp nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho các doanh nghiệp nhà nước, nước ngoài, tư nhân...; Thu thập số liệu, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp hàng năm để báo cáo Bộ GD&ĐT;

 Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh gửi đến các bạn sinh viên tốt nghiệp thông báo về việc  thực hiện phiếu khảo sát ý kiến trước khi được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp chính thức

/upload/files/2019/%5B10-06-2019_16_11_43%5Dthong_bao_khao_sat_sinh_vien_tot_nghiep.pdf

Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến