TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ SINH VIÊN
Cơ cấu tổ chức
chudenamhoc_new
Cơ cấu tổ chức
26-05-2017

A. LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

1. Giám đốc Trung tâm

TS. Lê Đình Vũ

Thông tin liên hệ:

Nhiệm vụ:

 • Điều hành hoạt động của Trung tâm;
 • Phân công nhiệm vụ, kiểm tra, đôn đốc công việc của nhân viên;
 • Lập kế hoạch hoạt động, giám sát, đánh giá tiến độ thực hiện;
 • Duyệt ban hành các tài liệu, quy trình, biểu mẫu cho Trung tâm;
 • Quản lý Website và thông tin của Trung tâm;
 • Ký kết hợp tác doanh nghiệp.

2. Phó Giám đốc Trung tâm

GVC. ThS. Trương Văn Chính

Thông tin liên hệ:

ĐT: 0908 102 178

Email: truongvanchinh@iuh.edu.vn

Nhiệm vụ:

 • Hỗ trợ Giám đốc điều hành hoạt động của Trung tâm;
 • Phụ trách kết nối doanh nghiệp và tìm kiếm việc làm, thực tập/ kiến tập cho sinh viên;
 • Tổ chức hội thảo, hội chợ việc làm;
 • Tham gia hoạt động tư vấn sinh viên của Trung tâm;
 • Tham gia giảng dạy kỹ năng mềm cho sinh viên.

B. GIẢNG VIÊN

1. ThS. Nguyễn Thị Châu

Thông tin liên hệ:

Email: ntchau@iuh.edu.vn

Nhiệm vụ:

 • Phụ trách tư vấn về học vụ, sức khỏe học đường, hướng nghiệp;
 • Tiếp nhận và giải quyết phản hồi của sinh viên;
 • Phụ trách giảng dạy kỹ năng mềm cho sinh viên;
 • Hỗ trợ các dự án liên kết doanh nghiệp.

2.ThS. Nguyễn Thị Phương Mai

Thông tin liên hệ:

Email: nguyenthiphuongmai@iuh.edu.vn

Nhiệm vụ:

 • Tham gia tư vấn về học vụ, sức khỏe, học đường, hướng nghiệp;
 • Tham gia giảng dạy kỹ năng mềm cho sinh viên;
 • Phụ trách kết nối, liên hệ sinh viên và phản hồi của cựu sinh viên;
 • Thống kê thông tin phản hồi của cựu sinh viên, doanh nghiệp;
 • Phụ trách tổ chức Hội thảo cựu sinh viên.

3. CH. Mai Thị Hiền

Thông tin liên hệ:

Email: maithihien@iuh.edu.vn

Nhiệm vụ:

 • Phụ trách các hoạt động liên quan đến văn thư - lưu trữ, công văn đến/đi;
 • Tham gia tư vấn về học vụ, sức khỏe, học đường, hướng nghiệp;
 • Tham gia giảng dạy kỹ năng mềm cho sinh viên;
 • Quản lý tài sản của Trung tâm.
Đơn vị liên kết
 Kênh hỗ trợ trực tuyến