Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Sinh viên
Cơ cấu tổ chức
chudenamhoc_new
Cơ cấu tổ chức
26-05-2017

A. LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

1. Giám đốc Trung tâm

TS. Lê Đình Vũ

Thông tin liên hệ:

Nhiệm vụ:

 • Điều hành hoạt động của Trung tâm;
 • Phân công nhiệm vụ, kiểm tra, đôn đốc công việc của nhân viên;
 • Lập kế hoạch hoạt động, giám sát, đánh giá tiến độ thực hiện;
 • Duyệt ban hành các tài liệu, quy trình, biểu mẫu cho Trung tâm;
 • Quản lý Website và thông tin của Trung tâm;
 • Ký kết hợp tác doanh nghiệp.

2. Phó Giám đốc Trung tâm

 ThS. Nguyễn Thị Châu

Thông tin liên hệ:

Email: ntchau@iuh.edu.vn

ĐT: 028 3894 0390 - 812 

      0906.620.858

Nhiệm vụ:

 • Phụ trách về chuyên môn hoạt động đào tạo Kỹ năng mềm;
 • Tham gia tư vấn về học vụ, sức khỏe học đường, hướng nghiệp;
 • Tiếp nhận và giải quyết phản hồi của sinh viên;
 • Tham gia giảng dạy kỹ năng mềm cho sinh viên;
 • Hỗ trợ Trung tâm LKIC.

B. GIẢNG VIÊN

1.  ThS. Đỗ Thị Hồng Hạnh

Thông tin liên hệ:

        Email: dothihonghanh@iuh.edu.vn​

         ĐT: 028 3985 5789

             Nhiệm vụ:

 • Quản trị website Trung tâm, trang Việc làm trực tuyến.
 • Phụ trách hoạt động kết nối doanh nghiệp và tìm kiếm việc làm, thực tập/ kiến tập cho sinh viên;
 • Tổ chức hội thảo, hội chợ việc làm;
 • Tư vấn và hỗ trợ sinh viên về học vụ, tâm lý, sức khỏe học đường, hướng nghiệp...;
 • Tham gia giảng dạy kỹ năng mềm cho sinh viên;

2. ThS.  Mai Thị Hiền

Thông tin liên hệ:

          Email: maithihien@iuh.edu.vn

          ĐT: 028 3985 5789

Nhiệm vụ:

 • Phụ trách công việc giáo vụ chương trình đào tạo Kỹ năng mềm;
 • Tham gia tư vấn về học vụ, sức khỏe, học đường, hướng nghiệp;
 • Tham gia giảng dạy kỹ năng mềm cho sinh viên;
 • Phụ trách hoạt động 5S của Trung tâm.

3. CH. Lâm Thị Kiều My 

Thông tin liên hệ:

Email: lamthikieumy@iuh.edu.vn

ĐT: 028 3985 5789

Nhiệm vụ:

 • Phụ trách các hoạt động liên quan đến văn thư - lưu trữ, công văn đến/đi;
 • Hỗ trợ hồ sơ đào tạo kỹ năng mềm và các khóa đào tạo ngắn hạn;
 • Quản lý tài sản của Trung tâm;
 • Hỗ trợ hoạt động của Trung tâm LKIC

4. Chuyên viên. Đặng Thị Thu Dung

Thông tin liên hệ:

Email: dangthithudung@iuh.edu.vn

ĐT: 028 3985 5789

      0906.620.858

Nhiệm vụ:

 • Tư vấn về học vụ, sức khỏe, học đường, hướng nghiệp;
 • Hỗ trợ công việc giáo vụ chương trình đào tạo Kỹ năng mềm;
 • Quản lý Fanpage và Email Trung tâm.
Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến