Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Sinh viên
Cơ cấu tổ chức
chudenamhoc_new
Cơ cấu tổ chức
26-05-2017

A. LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

1. Giám đốc Trung tâm

TS. Lê Đình Vũ

Thông tin liên hệ:

Nhiệm vụ:

-     Điều hành hoạt động của Trung tâm;

-     Phân công nhiệm vụ, kiểm tra, đôn đốc công việc của nhân viên;

-     Lập kế hoạch hoạt động, giám sát, đánh giá tiến độ thực hiện;

-     Duyệt ban hành các tài liệu, quy trình, biểu mẫu cho Trung tâm;

-     Quản lý Website và thông tin của Trung tâm;

-      Ký kết hợp tác doanh nghiệp.

2. Phó Giám đốc Trung tâm

 ThS. Nguyễn Thị Châu

Thông tin liên hệ:

Email: ntchau@iuh.edu.vn

ĐT: 028 3894 0390 - 812 

    Nhiệm vụ:

-     Tham gia tư vấn về học vụ, sức khỏe học đường, hướng nghiệp;

-     Phụ trách về chuyên môn hoạt động đào tạo Kỹ năng mềm

-      Tham gia giảng dạy kỹ năng mềm cho sinh viên

B. GIẢNG VIÊN

1.  ThS. Đỗ Thị Hồng Hạnh

Thông tin liên hệ:

        Email: dothihonghanh@iuh.edu.vn​

         ĐT: 028 3985 5789  0906 620 858

  Nhiệm vụ: 

-     Quản trị trang Web và Chuyên trang việc làm của Trung tâm, Phần mềm Khảo sát Sinh viên tốt nghiệp;

-     Phụ trách tư vấn về học vụ, sức khỏe, học đường, hướng nghiệp;

-     Hỗ trợ hoạt động kết nối doanh nghiệp;

-     Tham gia giảng dạy kỹ năng mềm cho sinh viên.

2. ThS.  Mai Thị Hiền

Thông tin liên hệ:

          Email: maithihien@iuh.edu.vn

          ĐT: 028 3985 5789

Nhiệm vụ:

-     Phụ trách tư vấn về học vụ, sức khỏe, học đường, hướng nghiệp;

-     Tham gia giảng dạy kỹ năng mềm cho sinh viên.

3. CH. Lâm Thị Kiều My 

Thông tin liên hệ:

Email: lamthikieumy@iuh.edu.vn

ĐT: 028 3985 5789

Nhiệm vụ:

-     Phụ trách các hoạt động liên quan đến văn thư - lưu trữ, công văn đến/đi;

-     Hỗ trợ hồ sơ đào tạo kỹ năng mềm và các khóa đào tạo ngắn hạn;

-     Quản lý tài sản của Trung tâm;

-     Tham gia tư vấn về học vụ, sức khỏe, học đường, hướng nghiệp;

-      Hỗ trợ hoạt động của Trung tâm LKIC.

4. Chuyên viên. Đặng Thị Thu Dung

Thông tin liên hệ:

Email: dangthithudung@iuh.edu.vn

ĐT: 028 3985 5789

   Nhiệm vụ:

-     Phụ trách công việc giáo vụ chương trình đào tạo Kỹ năng mềm;

-     Tham gia tư vấn về học vụ, sức khỏe, học đường, hướng nghiệp;

-      Phụ trách hoạt động 5S của Trung tâm.

5.   Vũ Thị Kiều Anh 

Thông tin liên hệ:

Email: vuthikieuanh@iuh.edu.vn

ĐT: 028 3985 5789   0906 620 858

Nhiệm vụ:

-     Phụ trách tư vấn về học vụ, sức khỏe, học đường, hướng nghiệp;

-     Tham gia giảng dạy kỹ năng mềm cho sinh viên.

6. ThS.  Ninh Phú Giang

Thông tin liên hệ:

          Email: ninhphugiang@iuh.edu.vn

          ĐT: 028 3985 5789

Nhiệm vụ:

-     Quản trị trang fanpage, group việc làm IUH; đăng tin tuyển dụng trên zalo của Trung tâm;

-     Tham gia tư vấn về học vụ, sức khỏe, học đường, hướng nghiệp;

-     Phụ trách hoạt động kết nối doanh nghiệp và tìm kiếm việc làm, thực tập/ kiến tập cho sinh viên;

-     Tổ chức hội thảo, hội chợ việc làm;

-      Tham gia giảng dạy kỹ năng mềm cho sinh viên.

7. TS.  Nguyễn Thị Thúy Cường

Thông tin liên hệ:

          Email: nguyenthithuycuong@iuh.edu.vn

          ĐT: 028 3985 5789   090 620 858

Nhiệm vụ: 

-     Phụ trách tư vấn về học vụ, sức khỏe, học đường, hướng nghiệp;

-     Tham gia giảng dạy kỹ năng mềm cho sinh viên;

-     Hỗ trợ tổ chức hội thảo, sự kiện của Trung tâm. 

 

Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến