Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Sinh viên
Cơ cấu tổ chức
chudenamhoc_new
Cơ cấu tổ chức
26-05-2017

A. LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

1. Giám đốc Trung tâm

TS. Lê Đình Vũ

Thông tin liên hệ:

Nhiệm vụ:

 • Điều hành hoạt động của Trung tâm;
 • Phân công nhiệm vụ, kiểm tra, đôn đốc công việc của nhân viên;
 • Lập kế hoạch hoạt động, giám sát, đánh giá tiến độ thực hiện;
 • Duyệt ban hành các tài liệu, quy trình, biểu mẫu cho Trung tâm;
 • Quản lý Website và thông tin của Trung tâm;
 • Ký kết hợp tác doanh nghiệp.

2. Phó Giám đốc Trung tâm

 ThS. Nguyễn Thị Châu

Thông tin liên hệ:

Email: ntchau@iuh.edu.vn

ĐT: 028 3894 0390 - 812 

      0906.620.858

Nhiệm vụ:

 • Phụ trách về chuyên môn hoạt động đào tạo Kỹ năng mềm;
 • Tham gia tư vấn về học vụ, sức khỏe học đường, hướng nghiệp;
 • Tiếp nhận và giải quyết phản hồi của sinh viên;
 • Tham gia giảng dạy kỹ năng mềm cho sinh viên;
 • Hỗ trợ Trung tâm LKIC.

B. GIẢNG VIÊN

1. TS. Trịnh Hữu Anh

Thông tin liên hệ:

Email: trinhhuuanh@iuh.edu.vn

ĐT: 028 3985 5789

Nhiệm vụ:

 • Giảng dạy kỹ năng mềm cho sinh viên.
 • Hỗ trợ các hoạt động kết nối doanh nghiệp (tiếp nhận thông tin tuyển dụng; kiểm tra thông tin công ty, duyệt và đăng tuyển trên chuyên trang việc làm của trung tâm) 
 • Tham gia tổ chức hội thảo, hội chợ việc làm;

2. ThS. Nguyễn Thị Phương Mai

Thông tin liên hệ:

Email: nguyenthiphuongmai@iuh.edu.vn

ĐT: 028 3985 5789

Nhiệm vụ:

 • Quản trị website Trung tâm, trang Việc làm trực tuyến.
 • Phụ trách hoạt động kết nối doanh nghiệp và tìm kiếm việc làm, thực tập/ kiến tập cho sinh viên;
 • Tổ chức hội thảo, hội chợ việc làm;
 • Tham gia giảng dạy kỹ năng mềm cho sinh viên.

3.  ThS. Đỗ Thị Hồng Hạnh

Thông tin liên hệ:

        Email: dothihonghanh@iuh.edu.vn​

         ĐT: 028 3985 5789

               0906.620.858

Nhiệm vụ:

 • Tư vấn và hỗ trợ sinh viên về học vụ, tâm lý, sức khỏe học đường, hướng nghiệp...
 • Quản lý trang Facebook và trả lời các Email về tư vấn và hỗ trợ sinh viên
 • Quản trị Website Trung tâm
 • Tham gia giảng dạy kỹ năng mềm cho sinh viên;

4.  ThS. Trần Thị Tuyết Nhung

Thông tin liên hệ:

        Email: tranthituyetnhung@iuh.edu.vn​

        ĐT: 028 3985 5789

 Nhiệm vụ:

 • Giảng dạy kỹ năng mềm cho sinh viên;
 • Tham gia tư vấn và hỗ trợ sinh viên về học vụ, sức khỏe học đường, hướng nghiệp...
 • Tham gia các hoạt động đón tiếp doanh nghiệp và các sự kiện do trường phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức

5. ThS.  Mai Thị Hiền

Thông tin liên hệ:

          Email: maithihien@iuh.edu.vn

          ĐT: 028 3985 5789

Nhiệm vụ:

 • Phụ trách công việc giáo vụ chương trình đào tạo Kỹ năng mềm;
 • Tham gia tư vấn về học vụ, sức khỏe, học đường, hướng nghiệp;
 • Tham gia giảng dạy kỹ năng mềm cho sinh viên;
 • Phụ trách hoạt động 5S của Trung tâm.

6. CH. Lâm Thị Kiều My 

Thông tin liên hệ:

Email: lamthikieumy@iuh.edu.vn

ĐT: 028 3985 5789

Nhiệm vụ:

 • Phụ trách các hoạt động liên quan đến văn thư - lưu trữ, công văn đến/đi;
 • Hỗ trợ hồ sơ đào tạo kỹ năng mềm và các khóa đào tạo ngắn hạn;
 • Quản lý tài sản của Trung tâm;

7. CH. Đặng Thị Thu Dung

Thông tin liên hệ:

Email: dangthithudung@iuh.edu.vn

ĐT: 028 3985 5789

Nhiệm vụ:

 • Tham gia tư vấn về học vụ, sức khỏe, học đường, hướng nghiệp;
 • Hỗ trợ công việc giáo vụ chương trình đào tạo Kỹ năng mềm;
 • Quản lý trang facebook Trung tâm.
Đơn vị liên kết
 Hỗ trợ trực tuyến