Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Sinh viên
Danh sách các lớp
chudenamhoc_new
Kỹ năng làm việc nhóm (Teamwork Skills)
Đơn vị liên kết
 Kênh hỗ trợ trực tuyến